Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ İLANI

28.07.2017

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ İLANI

“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında kurumlar arası yatay geçiş ve merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş yoluyla Üniversitemiz Lisans Programlarına kabul edilmek üzere başvuracak öğrencilerde aranan nitelikler, gerekli belgeler, başvuru ve kayıt takvimi, kontenjanlar ve koşullar aşağıda belirtilmiştir.

A-Başvuru ve Kayıt Takvimi

Başvuru ve Kayıt Takvimi

Başvuruların Alınması

01-15 Ağustos 2017

İngilizce Yeterlik Sınavı

17-18 Ağustos 2017

Başvuruların Değerlendirilmesi

18-25 Ağustos 2017

Sonuçların İlanı

29 Ağustos 2017

Asıl Listeye Yerleştirilenlerin Kayıtları

05-06 Eylül 2017

Yedek Listeye Yerleştirilenlerin Kayıtları

07-08 Eylül 2017

B- Başvuru ve Kabul Şartları

1)  Kurumlar arası yatay geçiş başvuruları ilan edilen takvimde belirtilen süreler içerisinde yapılır.

2) Öğrencinin, yatay geçiş başvurusunda bulunabilmesi için bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olması gerekir. Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

3)  Kurumlar arası yatay geçiş kontenjanına yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına kayıtlı uluslararası/yabancı uyruklu öğrenciler  başvuramaz.

4) Yatay geçiş yapabilmek için öğrencinin, ayrılacağı yükseköğretim programına ÖSYM Başkanlığınca yerleştirilmiş, sorumlu olduğu tüm  dersleri almış ve aldığı tüm dersleri tâbi olduğu yönetmelik hükümlerine göre başarmış olması gerekir.

5) Kurumlar arası yatay geçiş başvurusu için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait ağırlıklı genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 70 olması şarttır.  Dörtlük sistemde elde edilen başarı notunun yüzlük sistemdeki karşılığı, başvuran adayın kurumunca belgelendirilmemiş (transkript veya ek belge ile) ise Yükseköğretim Kurulu'nun dönüşüm tablosu kullanılır.

Bu başarı şartını sağlamadığı halde merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir. Ancak değerlendirme ağırlıklı genel not ortalaması üzerinden yapılır.

6) İkinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler. Yüzde onluk dilime giremeyen ikinci öğretim öğrencileri birinci öğretim programlarına başvuruda bulunamazlar.

7) Açık veya uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 olması ve kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

8) Öğretim dili İngilizce veya kısmen (en az %30) İngilizce olan programlara geçiş yapabilmek için yabancı dil şartını sağlamak zorunludur. Bunun için son üç yıl içinde, İngilizce YDS sınavından en az 75 puan veya ÖSYM tarafından YDS denkliği belirlenmiş başka bir sınavdan muadil puan almış olmak şarttır. En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar yabancı dil seviye tespit sınavından muaftır.

Bu şartları yerine getiremeyen adaylar, Üniversitemizin Cevizli Kampüsünde Yabancı Diller Yüksek Okulunun 17-18 Ağustos 2017 tarihinde saat 10.30’da yapağı İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS)’ na girmek zorundadırlar. Bu sınavdan başarılı sayılmak için en az 70 puan almak zorunludur. İngilizce Yeterlik Sınavı ile ilgili bilgi almak için İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu’nun web sitesine bakanız: http://yabancidiller.medeniyet.edu.tr/

9) Öğretim dili İngilizce olan programlara, öğretim dili İngilizce olan programlarda okuyan öğrenciler; öğretim dili %30 İngilizce olan programlara, öğretim dili %30 İngilizce veya İngilizce olan programlarda okuyan öğrenciler başvurabilirler.

10) Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için disiplin cezası almamış olması, başarısızlık veya disiplinsizlik nedeniyle öğrencilikten ilişiğinin kesilmemiş olması gerekir.

11) Başvurularla ilgili değerlendirmeyi ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan komisyonlar yapar.

12) Başvuruların değerlendirmesi; adayların genel not ortalamasının % 30’u ile ÖSYS yerleştirme puanının % 70’i alınarak yapılır.

Duyuruda belirtilen kontenjan sayısınca aday asıl olarak ve kontenjan miktarının iki katı sayısınca aday yedek olarak belirlenerek sonuçlar ilgili fakültenin yönetim kurulu kararından sonra ilan edilir.

C- Kontenjanlar

D- Başvuru Şekli ve Adresi

Başvurular öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden (http://obs.medeniyet.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_yatay_login.aspx adresinden) çevrimiçi (online) olarak alınacaktır. Elden ve posta ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru sırasında gerekli belgelerin taranarak PDF veya JPG uzantılı olarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Belgelerin eksik ya da hatalı yüklenmesi halinde başvuru kabul edilmeyecektir.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı İrtibat Telefonu: 0 (216) 280 22 41-42-44-46-47-48

E- Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1) Not Durum Çizelgesi (Transkript): Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, öğrenim gördüğü dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi belgenin aslı. Bu belgenin üniversite onaylı olması gereklidir. Not Çizelgesi yabancı dilde olan adayların onaylı (Üniversite veya noter) Türkçesini de eklemeleri gerekir.

2) Öğrenci Belgesi.

3) Ders Planı: Öğrencinin ayrılacağı üniversitede kayıtlı olduğu diploma programının onaylı ders planı (dört yıllık, derslerin tümünü gösteren). Ders planı yabancı dilde olanların, öğrenim gördüğü üniversiteden veya noterden onaylı Türkçesini de eklemeleri gereklidir.

4) Ders İçerikleri: Öğrencinin ayrılacağı üniversitede kayıtlı olduğu diploma programının onaylı ders içerikleri. Ders içerikleri yabancı dilde olanların, öğrenim gördüğü üniversiteden veya noterden onaylı Türkçesini de eklemeleri gereklidir.

5) En az %30 İngilizce veya tamamen İngilizce eğitim verilen programlara başvuran öğrencilerin varsa yabancı dil yeterliğini gösteren belge.

6) Disiplin cezası almadığını gösteren onaylı belge. Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan disiplin cezası almadığına dair belge (transkriptte belirtilmiş ise ayrıca istenmez).

7) ÖSYS Sonuç Belgesi: Öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiğini gösteren sınav sonuç belgesinin internet çıktısı.

8) %10 Belgesi (II. Öğretim öğrencileri için): İkinci öğretimden birinci öğretime yatay geçiş yapmak isteyen adayların öğretim yılı sonu itibariyle başarı sıralamasında ilk %10’a girdiklerini gösteren resmi belge.

9) Ön cepheden çekilmiş 4,5 x 6 cm ebadında vesikalık fotoğraf.

Yukarıdaki belgelerin sisteme eksiksiz yüklenmesi gerekmektedir. Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz.

F- Kayıt İşlemleri

  1. Puan sıralamalı değerlendirme sonuçları, Üniversitemiz ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfalarında duyurulur.
  2. Programlara yerleştirilen adaylar başvurularında sisteme yükledikleri belgelerin asılları veya noter onaylı suretleri, ayrıca nüfus cüzdanı fotokopileri, 6 adet vesikalık fotoğrafları ile birlikte, takvimde belirtilen tarih aralığında Öğrenci işleri Daire Başkanlığına şahsen başvurmalıdırlar. Asıl adaylar, takvimde belirtilen tarih aralığında başvuruda bulunmazlarsa kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Takvime uygun olarak boş kontenjanlara yedek adayların kayıtları alınacaktır. 

Kurumlararası Yatay Geçiş Başvurusu için tıklayınız...