Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı İMÜ Kurum içi yatay geçiş (iç transfer) Çift anadal ve Yandal Duyurusu

06.07.2020

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı

İMÜ Kurum içi yatay geçiş (iç transfer) , Çift anadal ve Yandal Duyurusu

Başvuru ve Kayıt Takvimi

Başvuruların Alınması                                             01-15 Ağustos 2020

İngilizce Yeterlilik Sınavı                                          

(En az %30 İngilizce                                                 

öğretim yapılan programlara                                     

başvurular ve YKS ile                                                 17-21 Ağustos 2020

yerleşen öğrenciler için)                                             

SINAV MERKEZİ TUZLA-ORHANLI                   

YERLEŞKESİDİR

Yatay Geçiş Sonuçlarının İlanı                                26 Ağustos 2020

Asil Kayıtları                                                             27-31 Ağustos 2020

Yedek Kayıtları                                                         01-02 Eylül 2020

Ders İntibaklarının Yapılması                                 02-07 Eylül 2020

Not: Kurum İçi Yatay Geçiş (iç transfer), Çift anadal ve Yandal başvuru takvimi ortaktır.

Kurum İçi Yatay Geçiş (İç Transfer)

A- Başvuru Koşulları ve Esaslar

 • Kurum içi yatay geçişler, eşdeğer düzeydeki diploma programları arasında yapılabilir.
 • Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk

iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

 • Öğrencinin kayıt dondurmuş olması, yatay geçiş hakkından faydalanmasına engel değildir.
 • Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için disiplin cezası almamış olması gerekir
 • Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde (Mülga ibare:RG-12/4/2019-30743)(…) öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.
 • ÖSYM sınavı ile yerleşen öğrencilerin kurum içi yatay geçiş işlemlerinde ÖSYM sınav sonuçları dikkate alınır, başkaca ulusal veya uluslararası diploma notu veya sınav sonuçları yerleştirmeye esas alınmaz.
 • Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

B- Kontenjanlar

            İstanbul Medeniyet Üniversitesi 2020-2021 eğitim-öğretim yılı Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları

FAKÜLTE

BÖLÜM

KONTENJAN (2. SINIF)

KONTENJAN (3. SINIF)

PUAN TÜRÜ

Eğitim Bilimleri Fakültesi

Okul Öncesi Eğitimi

0

0

Sözel

Türkçe Öğretmenliği

0

0

Sözel

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

0

0

MF-1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

0

0

TM-3

İngilizce Öğretmenliği

0

0

DİL-1

Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği

0

0

-

Hukuk Fakültesi

Hukuk

0

0

TM-3

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

0

0

MF-3

Beslenme ve Diyetetik

0

0

Sayısal

Odyoloji

0

0

Sayısal

Sosyal Hizmet

0

0

TM-3

Sağlık Yönetimi

0

0

TM-1

Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı

0

0

-

Türk Musikisi (Özel yetenek)

0

0

-

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

2

2

TM-1

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

0

0

TS-2

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (*)

1

0

Sayısal

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

0

0

MF-4

Biyomühendislik (**)

2

0

Sayısal

Fizik Mühendisliği (***)

3

2

MF-4

Endüstri Mühendisliği

0

0

Sayısal

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (****)

2

0

MF-3

İnşaat Mühendisliği (*****)

2

1

Sayısal

Matematik (******)

2

1

Sayısal

Siyasal Bilgiler Fakültesi

İktisat

2

1

TM-1

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

0

0

TM-3

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)

0

0

TM-3

Uluslararası İlişkiler

0

0

TM-3

İşletme (İngilizce)

0

0

TM-1

İşletme

0

0

TM-1

Edebiyat Fakültesi

Felsefe

2

2

TM-3

Sanat Tarihi

0

0

Sözel

Bilim Tarihi

3

2

Sözel

Türk Dili ve Edebiyatı

0

0

TS-2

Tarih

0

0

TS-2

Sosyoloji

0

0

TM-3

Bilgi ve Belge Yönetimi

0

0

TM-3

Tarih (İngilizce)

0

0

TS-2

Psikoloji

2

2

TM-3

Tıp Fakültesi

Tıp

0

0

MF-3

Tıp (%30 İngilizce)

0

0

MF-3

(*) Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ya da Matematik bölümü öğrencisi olması, Genel not ortalamasının en az 3,75 olması ve öğrencinin BIL 101 kodlu Bilgisayar Programlama dersinden AA ile geçmiş olması

(**) 1- Genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 olması

      2- Öğrencinin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencisi olması

(***) a) Sayısal puan ağırlıklı olan Fen ve Mühendislik bölümü öğrencisi olması

        b) Üniversiteye girmiş olduğu yılda almış olduğu puanın aynı yıla ait Fizik Mühendisliği bölümü giriş taban puanının üzerinde olması

(****) a) Not ortalamasının 3,00 ve üzerinde olması

         b) Üniversiteye girmiş olduğu yılda almış olduğu puanın aynı yıla ait Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü giriş taban puanının üzerinde olması

         c) Öğrencinin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencisi olması

(*****) a) Mühendislik temel alanında öğrenim görmekte olmaları

          b) Not ortalamasının 3,00 ve üzerinde olması

          c) Üniversiteye girmiş olduğu yılda almış puanın aynı yıla ait İnşaat Mühendisliği bölümü giriş         taban puanının üzerinde olması

(******) Not ortalaması 3,00 üzerindeki öğrenciler başvurabilir.

C- Başvuru Şekli ve Adresi

Başvurular bizzat öğrencinin elden veya Noter'den alınan vekaletname ile öğrenci yakını tarafından fakülte dekanlıklarına  (Resmi tatil günleri hariç) yapılacaktır.  

D- Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1) Başvuru formu,

2) Öğrenci belgesi,

2) Not dökümü/ transkript (Ara sınıflardan başvuru yapanlar için istenmektedir.),

Yukarıdaki belgeleri eksiksiz olarak getirmeniz gerekmektedir. Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz.

E- Değerlendirme

1) Başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması Fakültelerde oluşturulan ilgili komisyonlar tarafından yapılır. Yerleştirme sonuçları ilgili fakültenin Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

2) Değerlendirme sürecinde adayların ilgili programın puan türündeki ÖSYM yerleştirme puanları baz alınarak sıralama yapılır. Adaylar kontenjan sayılarına göre asıl ve yedek olarak bu sıralama kullanılarak programlara yerleştirilir.

F- Kayıt İşlemleri

1) Her bir programa yerleştirilen ve yerleştirilmeyen öğrencilerin puan sıralamalı değerlendirme sonuçları, Üniversitemiz ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfalarında duyurulur.

2) Kurum içi yatay geçiş ile bir programa kayıt hakkı kazanan adayların takvimde belirtilen kayıt tarihlerinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Asil adaylar bu tarihlerde kayıt yaptırmadığı takdirde hak yedek adaylara geçmektedir.

ÇİFT ANADAL VE YANDAL

A-Başvuru Koşulları ve Esaslar

 1. Öğrenciler, çift anadal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü ve en geç beşinci yarıyılın başında başvurabilirler.
 2. Öğrenciler, yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü ve en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilirler.
 3. Öğrencinin çift anadal programına başvurabilmesi için başvurduğu döneme kadar alması gereken tüm dersleri başarmış olması, başvuru sırasında anadal programındaki ağırlıklı genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması ve anadal lisans programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst %20’de bulunması gerekir.
 4. Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvurduğu döneme kadar alması gereken tüm dersleri başarmış olması ve başvuru sırasında anadal programındaki ağırlıklı genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması gerekir.
 5. Öğrenci, aynı anda birden fazla çift anadal ve yandal programına kayıt olamaz. Ancak çift anadal diploma programında kayıtlı öğrenci şartları taşıması halinde bir yandal programına da kayıt yaptırabilir.
 6. Öğrenci, çift anadal ve yandal programını her zaman kendi isteği ile bırakabilir.
 7. Çift anadal diploma programı öğrencisi, anadal diploma programında kurum içi geçiş şartlarını sağladığında çift anadal diploma programına yatay geçiş yapabilir.
 8. Çift anadal veya yandal yapmak isteyen öğrencinin, başvurmak istediği kısmen ya da tamamen bir yabancı dilde eğitim yapan diploma programının yabancı dil yeterlilik koşulunu sağlaması gerekir.
 9. Çift anadal programından mezun olabilmek için genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 100 üzerinden 65’e kadar düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 100 üzerinden 65’in altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.
 10. İkinci anadal lisans programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam ettiği birinci anadal diploma programından mezun olması halinde verilebilir.
 11. Çift anadal ikinci diploma programında öğrenim gören öğrencinin anadal programında almış olduğu ve eşdeğerlikleri kabul edilen dersler, not çizelgesinde gösterilir.
 12. Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami süredir.
 13. Çift anadal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.
 14. Yükseköğretim Kurulu’nun 20.02.2018 tarih ve 75850160-104.01.01.01-E9895 nolu yazısı gereği, çift anadal öğrencilerinin her iki anadal’dan 240 AKTS ders yükünü tamamlamaları gerekmektedir. Okumakta olduğunuz programla, kaydolmak istediğiniz çift anadal programındaki derslerin intibak ve muafiyete uygun olması çift anadal ders yükünüzün daha az olmasını sağlayacaktır. Bu nedenle başvurudan önce muhtemel ders yükünüzle ilgili çift anadal koordinatörü ve danışmanınızın görüşünü almanızda fayda bulunmaktadır.
 15. Yandal programı, en az 18 ve en fazla 27 ulusal krediden oluşur.
 16. Yandal programını tamamlayan öğrencilere eğitim aldıkları alanda, diploma yerine geçmeyen başarı belgesi (yandal sertifikası) düzenlenir. Öğrencinin bu belgeyi alabilmesi için anadal ağırlıklı genel not ortalamasının (AGNO) en az 2.00 olması gerekir.
 17. Anadal programında ağırlıklı genel not ortalaması 2.00’nin altına düşen öğrenci izleyen dönemde yandal programından ders alamaz. Yandal programından, üst üste iki dönem ders almayan (kayıt dondurma hali hariç) öğrencinin bu programdan kaydı silinir.
 18. Anadal programında kayıt donduran öğrencinin, yandal programında da kaydı dondurulmuş sayılır. Yandal programında, herhangi bir dönemde ders açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilerin, yandal programı veren bölümün teklifi ve Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunun kararıyla, o dönem için kayıtları dondurulabilir.
 19. Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurulunun kararı ile en fazla bir yarıyıl ek süre tanınır.
 20. Öğrencilerin çift anadal ve yandal kontenjanlara yerleştirilmesinde Akademik Genel Not Ortalamaları dikkate alınacaktır.
 21. Programa kabul sonrası intibak ve muafiyet işlemleri çift anadal ve yandal koordinatörlükleri tarafından koordine edilecektir.

*Not: Tüm geçişlerde ilgili fakültenin bölüm kabul kararları geçerlidir.

B- Kontenjanlar

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 2020-2021 eğitim-öğretim yılı Çift Anadal Kontenjanları

FAKÜLTE

BÖLÜM

KONTENJAN         

(2. SINIF)

KONTENJAN        

 (3. SINIF)

Eğitim Bilimleri Fakültesi

Okul Öncesi Eğitimi

0

0

Türkçe Öğretmenliği

0

0

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

0

0

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

0

0

İngilizce Öğretmenliği

0

0

Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği

0

0

Hukuk Fakültesi

Hukuk

0

0

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

0

0

Beslenme ve Diyetetik

0

0

Odyoloji

0

0

Sosyal Hizmet

5(*)

5(*)

Sağlık Yönetimi

0

0

Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı

0

0

Türk Musikisi

(Özel Yetenek)

0

0

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

1

1

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

0

0

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

0

0

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

0

0

Biyomühendislik

0

0

Fizik Mühendisliği

0

0

Endüstri Mühendisliği

0

0

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)

0

0

İnşaat Mühendisliği

0

0

Matematik

0

0

Siyasal Bilgiler Fakültesi

İktisat

3

2

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

3

3

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)

3

3

Uluslararası İlişkiler

3

3

İşletme (İngilizce)

3

2

İşletme

3

2

Edebiyat Fakültesi

Felsefe (**)

6

6

Sanat Tarihi

0

0

Bilim Tarihi (***)

3

2

Türk Dili ve Edebiyatı (****)

2

2

Tarih (*****)

5

5

Sosyoloji (*******)

3

3

Bilgi ve Belge Yönetimi

0

0

Tarih (İngilizce)

0

0

Psikoloji (******)

2

2

       Tıp Fakültesi

Tıp

0

0

Tıp (%30 İngilizce)

0

0

(*) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet  bölümüne GANO’lar dikkate alınarak ilk 5 öğrenci alınacaktır.

(**) Psikoloji ve Sosyoloji bölümlerinden öğrenci kabul edilecektir.

(***) Edebiyat, Eğitim Bilimleri, Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Tıp bölümlerinden öğrenci kabul edilecektir.

(****) Tarih (Türkçe) bölümünden öğrenci kabul edilecektir.

(*****) Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden öğrenci kabul edilecektir.

(******) Felsefe, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sanat Tarihi, Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Uluslararası İlişkiler bölümünden öğrenci kabul edilecektir.

(*******) Felsefe, Psikoloji, Sosyal Hizmetler bölümünden öğrenci kabul edilecektir.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 2020-2021 eğitim-öğretim yılı Yandal Kontenjanları

FAKÜLTE

BÖLÜM

       KONTENJAN         

(2. SINIF)

KONTENJAN        

           (3. SINIF)

Eğitim Bilimleri Fakültesi

Okul Öncesi Öğretmenliği

0

0

Türkçe Öğretmenliği

0

0

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

0

0

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

0

0

İngilizce Öğretmenliği

0

0

Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği

0

0

Hukuk Fakültesi

Hukuk

0

0

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

0

0

Beslenme ve Diyetetik

0

0

Odyoloji

0

0

Sosyal Hizmet

0

0

Sağlık Yönetimi

0

0

Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı

0

0

Türk Musikisi (Özel Yetenek)

0

0

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

1

1

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

0

0

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar         Mühendisliği

      0

0

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

0

0

Biyomühendislik

0

0

Fizik Mühendisliği

0

0

Endüstri Mühendisliği

0

0

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)

0

0

İnşaat Mühendisliği

0

0

Matematik

0

0

Siyasal Bilgiler Fakültesi

İktisat (*)

3 (*)

2 (*)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

3

3

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)

3

3

Uluslararası İlişkiler (*)

3 (*)

3 (*)

İşletme (İngilizce) (*)

3(*)

2 (*)

İşletme (*)

3 (*)

2 (*)

Edebiyat    Fakültesi

Felsefe (**)

2 (**)

2 (**)

Sanat Tarihi

0

0

Bilim Tarihi

0

0

Türk Dili ve Edebiyatı

0

0

Tarih

3

2

Sosyoloji

3

2

Bilgi ve Belge Yönetimi

0

0

Tarih (İngilizce)

0

0

Psikoloji

0

0

Tıp Fakültesi

Tıp

0

0

Tıp (%30 İngilizce)

0

0

(*) Bu öğrencilerin en az 2.50 AGNO’ya sahip olmaları gerekmektedir. Yandal öğrencileri en az 18 en fazla 27 kredilik bölüm dersi alabilirler.

(*) Psikoloji ve Sosyoloji bölümlerinden öğrenci kabul edilecektir.

C- Başvuru Şekli ve Adresi

Başvurular bizzat öğrencinin elden veya Noter'den alınan vekaletname ile öğrenci yakını tarafından fakülte dekanlıklarına  (Resmi tatil günleri hariç) yapılacaktır.  

D- Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1) Başvuru formu,

2) Öğrenci belgesi,

2) Not dökümü/ transkript (Ara sınıflardan başvuru yapanlar için istenmektedir.),

3) İlgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile ilk %20’de yer aldığını gösteren belge (yalnızca çift anadal başvurusu için istenmektedir. Yandal başvurusu için gerekli değildir.),

Yukarıdaki belgeleri eksiksiz olarak getirmeniz gerekmektedir. Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz.

E- Değerlendirme

1) Başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması Fakültelerde oluşturulan ilgili komisyonlar tarafından yapılır. Yerleştirme sonuçları ilgili fakültenin Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

2) Değerlendirme sürecinde adayların Akademik Genel Not Ortalamaları baz alınarak sıralama yapılır. Adaylar kontenjan sayılarına göre asıl ve yedek olarak bu sıralama kullanılarak programlara yerleştirilir.

F- Kayıt İşlemleri

1) Her bir programa yerleştirilen ve yerleştirilmeyen öğrencilerin puan sıralamalı değerlendirme sonuçları, Üniversitemiz ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfalarında duyurulur.

2) Çift anadal ve yandal ile bir programa kayıt hakkı kazanan adayların takvimde belirtilen kayıt tarihlerinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Asil adaylar bu tarihlerde kayıt yaptırmadığı takdirde hak yedek adaylara geçmektedir.