Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Kurum İçi Yatay Geçiş, Çift Anadal ve Yandal Duyurusu

08.07.2024

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2024-2025 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL ,YANDAL BAŞVURU TAKVİMİ

Başvuru Tarihleri

01-15 Ağustos 2024

Yabancı Dil Yeterlik Sınavı*  

20-21 Ağustos 2024

Sonuçların Web Sayfasında İlanının Son Günü

28 Ağustos 2024

Asil Kayıtları

02-03 Eylül 2024

Yedek Kayıtları

05-06 Eylül 2024

Ders İntibaklarının Yapılması

09-17 Eylül 2024

 *Yabancı dilde eğitim verilen programlara başvuran öğrenciler katılacak olup sınavlar, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından Tuzla Orhanlı Yerleşkesinde yapılacaktır. Sınavlarla alakalı duyurular Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfasından yapılacaktır.

Kurum İçi Yatay Geçiş (İç Transfer)

A- Başvuru Koşulları ve Esaslar

 • Kurum içi yatay geçişler, eşdeğer düzeydeki diploma programları arasında yapılabilir.
 • Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 • Öğrencinin kayıt dondurmuş olması, yatay geçiş hakkından faydalanmasına engel değildir.
 • Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için disiplin cezası almamış olması gerekir.
 • Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde (Mülga ibare:RG-12/4/2019-30743)(…) öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.
 • ÖSYM sınavı ile yerleşen öğrencilerin kurum içi yatay geçiş işlemlerinde ÖSYM sınav sonuçları dikkate alınır, başkaca ulusal veya uluslararası diploma notu veya sınav sonuçları yerleştirmeye esas alınmaz.
 • Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

B- Kontenjanlar

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılı Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayınız.

C- Başvuru Şekli ve Adresi

Başvurular, bizzat öğrenci tarafından Fakülte Dekanlıklarına yapılacaktır. Noterden vekalet verilen öğrenci yakını da başvuru yapabilir.

D- Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1) Başvuru Formu,

2) Öğrenci Belgesi,

3) Not dökümü/ Transkript

4) YKS Sonuç Belgesi

Yukarıdaki belgeleri eksiksiz olarak getirmeniz gerekmektedir. Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz.

E- Değerlendirme

1) Başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması Fakültelerde oluşturulan ilgili komisyonlar tarafından yapılır. Yerleştirme sonuçları ilgili fakültenin Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

2) Başvuruların değerlendirmesinde, merkezi yerleştirme puanının % 70’i  ve ağırlıklı genel not ortalamasının % 30’u dikkate alınır.

Adaylar kontenjan sayılarına göre asil ve yedek olarak bu sıralama kullanılarak programlara yerleştirilir.

F- Kayıt İşlemleri

1) Her bir programa yerleştirilen ve yerleştirilmeyen öğrencilerin puan sıralamalı değerlendirme sonuçları, Üniversitemiz ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfalarında duyurulur.

2) Kurum içi yatay geçiş ile bir programa kayıt hakkı kazanan adayların takvimde belirtilen kayıt tarihlerinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Asil adaylar bu tarihlerde kayıt yaptırmadığı takdirde hak yedek adaylara geçmektedir.

ÇİFT ANADAL VE YANDAL

Başvuru Koşulları ve Esaslar

 1. Öğrenciler, çift anadal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü ve en geç beşinci yarıyılın başında başvurabilirler.
 2. Öğrenciler, yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü ve en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilirler.
 3. Öğrencinin çift anadal programına başvurabilmesi için başvurduğu döneme kadar alması gereken tüm dersleri başarmış olması, başvuru sırasında anadal programındaki ağırlıklı genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması ve anadal lisans programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst %20’de bulunması gerekir.
 4. Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvurduğu döneme kadar alması gereken tüm dersleri başarmış olması ve başvuru sırasında anadal programındaki ağırlıklı genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması gerekir.
 5. Öğrenci, aynı anda birden fazla çift anadal ve yandal programına kayıt olamaz. Ancak çift anadal diploma programında kayıtlı öğrenci şartları taşıması halinde bir yandal programına da kayıt yaptırabilir.
 6. Öğrenci, çift anadal ve yandal programını her zaman kendi isteği ile bırakabilir.
 7. Çift anadal diploma programı öğrencisi, anadal diploma programında kurum içi geçiş şartlarını sağladığında çift anadal diploma programına yatay geçiş yapabilir.
 8. Yabancı dilde eğitim verilen programlara başvuran adayların yabancı dil yeterlik sınavına girerek başarılı olmaları veya yabancı dil muafiyet şartlarını yerine getirmeleri gerekir. Bunun için;
 1. Üniversitemizin Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’na girmek zorundadırlar. Adayların, bu sınavdan başarılı olmak için en az 70 puan almaları zorunludur. İngilizce Öğretmenliği Bölümü için bu baraj 80'dir.

Aşağıda belirtilen şartlardan en az birini sağlayan öğrenciler Yeterlik Sınavından muaftırlar.

 • Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yeterlik sınavından son üç yılda başarılı olanlar.
 • ÖSYM ve YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası standart sınavlardan, sınavı yapan ilgili kurumlar tarafından belirlenen sınav geçerlilik süreleri ve ÖSYM tarafından belirlenen eşdeğerlik tabloları esas alınarak Senato tarafından belirlenen düzeyde puan almış olanlar. (Eşdeğerlik tablosu için TIKLAYINIZ.
 • Öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğreniminin en az son üç yılını bu kurumlarda tamamladığını belgeleyen öğrenciler.
 1. Çift anadal programından mezun olabilmek için genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 100 üzerinden 65’e kadar düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 100 üzerinden 65’in altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.
 2. İkinci anadal lisans programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam ettiği birinci anadal diploma programından mezun olması halinde verilebilir.
 3. Çift anadal ikinci diploma programında öğrenim gören öğrencinin anadal programında almış olduğu ve eşdeğerlikleri kabul edilen dersler, not çizelgesinde gösterilir.
 4. Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami süredir.
 5. Çift anadal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.
 6. Yükseköğretim Kurulu’nun 20.02.2018 tarih ve 75850160-104.01.01.01-E9895 nolu yazısı gereği, çift anadal öğrencilerinin her iki anadal’dan 240 AKTS ders yükünü tamamlamaları gerekmektedir. Okumakta olduğunuz programla, kaydolmak istediğiniz çift anadal programındaki derslerin intibak ve muafiyete uygun olması çift anadal ders yükünüzün daha az olmasını sağlayacaktır. Bu nedenle başvurudan önce muhtemel ders yükünüzle ilgili çift anadal koordinatörü ve danışmanınızın görüşünü almanızda fayda bulunmaktadır.
 7. Yandal programı, en az 18 ve en fazla 27 ulusal krediden oluşur.
 8. Yandal programını tamamlayan öğrencilere eğitim aldıkları alanda, diploma yerine geçmeyen başarı belgesi (yandal sertifikası) düzenlenir. Öğrencinin bu belgeyi alabilmesi için anadal ağırlıklı genel not ortalamasının (AGNO) en az 2.00 olması gerekir.
 9. Anadal programında ağırlıklı genel not ortalaması 2.00’nin altına düşen öğrenci izleyen dönemde yandal programından ders alamaz. Yandal programından, üst üste iki dönem ders almayan (kayıt dondurma hali hariç) öğrencinin bu programdan kaydı silinir.
 10. Anadal programında kayıt donduran öğrencinin, yandal programında da kaydı dondurulmuş sayılır. Yandal programında, herhangi bir dönemde ders açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilerin, yandal programı veren bölümün teklifi ve Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunun kararıyla, o dönem için kayıtları dondurulabilir.
 11. Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurulunun kararı ile en fazla bir yarıyıl ek süre tanınır.
 12. Öğrencilerin çift anadal ve yandal kontenjanlara yerleştirilmesinde Ağırlıklı Genel Not Ortalamaları dikkate alınacaktır.
 13. Programa kabul sonrası intibak ve muafiyet işlemleri çift anadal ve yandal koordinatörlükleri tarafından koordine edilecektir.

*Not: Tüm geçişlerde ilgili Fakültenin bölüm kabul kararları geçerlidir.

B- Kontenjanlar

            İstanbul Medeniyet Üniversitesi 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılı Çift Anadal ve Yandal Kontenjanları için tıklayınız.

C- Başvuru Şekli ve Adresi

Başvurular, bizzat öğrenci tarafından Fakülte Dekanlıklarına yapılacaktır. Noterden vekalet verilen öğrenci yakını da başvuru yapabilir.

D- Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1) Başvuru Formu,

2) Öğrenci Belgesi,

3) Not dökümü/ Transkript,

4) İlgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile ilk %20’de yer aldığını gösteren belge (Yalnızca çift Anadal başvurusu için istenmektedir. Yandal başvurusu için gerekli değildir.),

5) YKS Sonuç Belgesi (YKS Puan ve Başarı Sıralaması şartı aranan programlara yapılacak çift anadal başvurusu için gereklidir.)

Yukarıdaki belgeleri eksiksiz olarak getirmeniz gerekmektedir. Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz.

E- Değerlendirme

1) Başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması Fakültelerde oluşturulan ilgili komisyonlar tarafından yapılır. Yerleştirme sonuçları ilgili fakültenin Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

2) Değerlendirme sürecinde adayların Ağırlıklı Genel Not Ortalamaları baz alınarak sıralama yapılır. Adaylar kontenjan sayılarına göre asil ve yedek olarak bu sıralama kullanılarak programlara yerleştirilir.

F- Kayıt İşlemleri

1) Her bir programa yerleştirilen ve yerleştirilmeyen öğrencilerin puan sıralamalı değerlendirme sonuçları, Üniversitemiz ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfalarında duyurulur.

2) Çift Anadal ve Yandal ile bir programa kayıt hakkı kazanan adayların takvimde belirtilen kayıt tarihlerinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Asil adaylar bu tarihlerde kayıt yaptırmadığı takdirde hak yedek adaylara geçmektedir.