Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Kurumlar Arası Yatay Geçiş Duyurusu

08.07.2024

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2024-2025 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ

Başvuru ve Kayıt Takvimi

Online Başvuru Tarihleri

01-15 Ağustos 2024

Yabancı Dil Yeterlik Sınavı*  

20-21 Ağustos 2024

Sonuçların Web Sayfasında İlanının Son Günü 

28 Ağustos 2024

Asil Kayıtları

02-03 Eylül 2024

Yedek Kayıtları

05-06 Eylül 2024

Ders İntibaklarının Yapılması

09-17 Eylül 2024

 *Yabancı dilde eğitim verilen programlara başvuran öğrenciler katılacak olup sınavlar, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından Tuzla Orhanlı Yerleşkesinde yapılacaktır. Sınavlarla alakalı duyurular Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfasından yapılacaktır.

Başvuru Şartları ve Esaslar

1)  Kurumlar arası yatay geçiş başvuruları ilan edilen takvimde belirtilen süreler içerisinde yapılır.

2) Öğrencinin, yatay geçiş başvurusunda bulunabilmesi için bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olması gerekir. Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

3)  Kurumlar arası yatay geçiş kontenjanına yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına kayıtlı uluslararası/yabancı uyruklu öğrenciler başvuramaz.

4) Yatay geçiş yapabilmek için öğrencinin, ayrılacağı yükseköğretim programına ÖSYM Başkanlığınca yerleştirilmiş, sorumlu olduğu tüm  dersleri almış ve aldığı tüm dersleri tâbi olduğu yönetmelik hükümlerine göre başarmış olması gerekir.

5) Kurumlar arası yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait ağırlıklı genel not ortalamasının Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesindeki programlar için 100 üzerinden en az 85 , Tıp Fakültesi için 100 üzerinden en az 80 , diğer Fakültelerdeki programlar için 100 üzerinden en az 70 olması şarttır. Dörtlük sistemde elde edilen başarı notunun yüzlük sistemdeki karşılığı, başvuran adayın kurumunca belgelendirilmemiş (transkript veya ek belge ile) ise Yükseköğretim Kurulu'nun dönüşüm tablosu kullanılır.

6) İkinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler. Yüzde onluk dilime giremeyen ikinci öğretim öğrencileri birinci öğretim programlarına başvuruda bulunamazlar.

7) Açık veya uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 olması (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi programları için en az 85 olması) ve kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 09.03.2020 tarih 16063 sayılı kararına göre sınavsız ikinci üniversite kapsamında açık öğretim programlarına kayıt olan öğrenciler yatay geçiş yapamazlar.

8) Yabancı dilde eğitim verilen programlara, aynı dilde eğitim verilen programlarda okuyan öğrenciler başvurabilirler.

9) Kısmen (%30) veya tamamen (%100) yabancı dilde eğitim verilen programlara başvuran adayların yabancı dil yeterlik sınavına girerek başarılı olmaları veya yabancı dil muafiyet şartlarını yerine getirmeleri gerekir. Bunun için;

  1. Üniversitemizin Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlik Sınavına girmek zorundadırlar. Adayların, bu sınavdan başarılı olmak için en az 70 puan almaları zorunludur. İngilizce Öğretmenliği Bölümü için bu baraj 80'dir.

Aşağıda belirtilen şartlardan en az birini sağlayan öğrenciler Yabancı Dil Yeterlik Sınavından muaftırlar.

  1. Öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğreniminin en az son 3 yılını bu kurumlarda tamamladığını belgeleyen öğrenciler
  2. ÖSYM ve YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası standart sınavlardan, sınavı yapan ilgili kurumlar tarafından belirlenen sınav geçerlilik süreleri ve ÖSYM tarafından belirlenen eşdeğerlik tabloları esas alınarak Senato tarafından belirlenen düzeyde puan almış olanlar. (Eşdeğerlik tablosu için TIKLAYINIZ.

b. Ara sınıflara başvuran adaylardan yukarıdaki dil şartlarını yerine getiremeyenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

10)Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için disiplin cezası almamış olması, başarısızlık veya disiplinsizlik nedeniyle öğrencilikten ilişiğinin kesilmemiş olması gerekir.

11)Başvurularla ilgili değerlendirmeyi ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan komisyonlar yapar.

12)Öğrenci sadece tamamladığı dönemi takip eden döneme yatay geçiş başvurusu yapılabilir. Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda 1.sınıfı tamamlayanlar 2.sınıfa, 2.sınıfı tamamlayanlar 3.sınıfa başvuru yapabilir.

13)Online başvuru tamamlanmadığı takdirde değerlendirmeye alınmaz. Başvurular Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden çevrimiçi (online) olarak alınacaktır. Elden ve posta ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru sırasında gerekli belgelerin taranarak PDF veya JPG uzantılı olarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Belgelerin eksik ya da hatalı yüklenmesi halinde başvuru kabul edilmeyecektir.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı İrtibat Telefonu: 0 (216) 280 22 41-42-43-44-45-47-48-49-52

C-)Kontenjanlar

Kontenjanlar için tıklayınız.

D-)Başvuru İçin Gerekli Belgeler                                  

1) Not Durum Çizelgesi (Transkript): Öğrenim gördüğü dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi belgedir. Bu belgenin Üniversite onaylı(ıslak imzalı veya elektronik imzalı) ya da e-Devlet üzerinden alınmış olması gereklidir. Not Durum Çizelgesi yabancı dilde olan adayların onaylı (Üniversite veya noter) Türkçesini de eklemeleri gerekir.

2) Öğrenci Belgesi: Üniversiteden onaylı(ıslak imzalı veya elektronik imzalı) ya da e-Devlet üzerinden alınmış öğrenci belgesi.

3) Ders Planı: Kayıtlı olunan programın bütün sınıflarına ait dersleri gösteren öğretim planıdır. Ders planı yabancı dilde olanların, öğrenim gördüğü üniversiteden veya noterden onaylı Türkçesini de eklemeleri gereklidir.

4) Ders İçerikleri: Öğrencinin kayıtlı olduğu programda tamamladığı döneme kadar olan bütün derslerin içerikleridir. Ders içerikleri yabancı dilde olanların, öğrenim gördüğü üniversiteden veya noterden onaylı Türkçesini de eklemeleri gereklidir.

5) Yabancı dilde eğitim verilen programlara başvuran öğrencilerin varsa yabancı dil yeterliğini gösteren belge.

6) Disiplin Cezası Almadığını Gösteren Onaylı Belge: Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan disiplin cezası almadığına dair belgedir.(Transkriptte ya da öğrenci belgesinde disiplin durumu belirtilmiş ise ayrıca istenmez ve başvuru ekranındaki alana bu belgeler yüklenebilir.)

7) YKS Sonuç Belgesi: Öğrencinin sınavda aldığı tüm puanları gösteren belgedir.

8) YKS Yerleştirme Sonuç Belgesi: Öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiğini gösteren sınav sonuç belgesidir.

9) %10 Belgesi (II. Öğretim öğrencileri için): İkinci öğretimden birinci öğretime yatay geçiş yapmak isteyen adayların öğretim yılı sonu itibariyle başarı sıralamasında ilk %10’a girdiklerini gösteren resmi belgedir.

10) Ön cepheden çekilmiş 4,5 x 6 cm ebadında vesikalık fotoğraf.

Yukarıdaki belgelerin sisteme eksiksiz yüklenmesi gerekmektedir. Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz.

E-)Başvuru Süreci

  • Online başvuru ekranı 01-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında açıktır.
  • Adaylar, başvuru belgelerini eksiksiz olarak online başvuru ekranına yüklemelidirler.
  • Başvuru ekranına yüklenen belgelerin asılları kayıt sırasında gereklidir.
  • Adaylar, sisteme belgelerini yükledikten sonra başvurularını kayıt etmelidirler.

F-)Değerlendirme

1) Başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması Fakültelerde oluşturulan ilgili komisyonlar tarafından yapılır. Yerleştirme sonuçları ilgili fakültenin Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

2) Başvuruların değerlendirmesinde, Tıp Fakültesi hariç diğer tüm fakültelerde merkezi yerleştirme puanının % 70’i  ve ağırlıklı genel not ortalamasının % 30’u dikkate alınır.

Adayın başvuru yaptığı YKS puan türünde almış olduğu YKS puanı ile 100 puan üzerinden AGNO’su dikkate alınır ve aşağıdaki formül kullanılarak adayın değerlendirme puanı hesaplanır:

    

Tıp Fakültesine yapılan başvuruların değerlendirilmesinde, adayın merkezi yerleştirme puanının %90’ı ve ağırlıklı genel not ortalamasının %10’u dikkate alınır.

Adayın başvuru yaptığı YKS puan türünde almış olduğu YKS puanı ile 100 puan üzerinden AGNO’su dikkate alınır ve aşağıdaki formül kullanılarak adayın değerlendirme puanı hesaplanır:

                                                                            

3) Duyuruda belirtilen kontenjan sayısınca aday asil olarak ve kontenjan miktarının iki katı sayısınca aday yedek olarak belirlenerek sonuçlar ilgili fakültenin yönetim kurulu kararından sonra ilan edilir.

G-)Kayıt İşlemleri

  1. Puan sıralamalı değerlendirme sonuçları, Üniversitemiz ana web sayfası, Fakültelerin web sayfası ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında duyurulur.
  2. Programlara yerleştirilen adaylar başvurularında sisteme yükledikleri belgelerin asılları veya noter onaylı suretlerini, ayrıca  "Yatay geçiş yapmasında sakınca yoktur" belgesi, Nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet vesikalık fotoğrafları ile birlikte, takvimde belirtilen tarih aralığında Öğrenci işleri Daire Başkanlığına şahsen başvurmalıdırlar. Asil adaylar, takvimde belirtilen tarih aralığında başvuruda bulunmazlarsa kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Takvime uygun olarak boş kontenjanlara yedek adayların kayıtları alınacaktır. Süresi içerisinde başvurmayan öğrenciler başvuru hakkını kaybeder.
  3. Başvuru esnasında sisteme kayıt edilen bilgiler ile yüklenen belgelerin bilgileri aynı olmalıdır. Aksi takdirde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz.

Kurumlararası Yatay Geçiş Başvurusu için tıklayınız.

Not : Üniversite Bologna sisteminden alınan ders planı ve ders içerik belgeleri geçerlidir.