Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Kurumlar Arası Yatay Geçiş Duyurusu

07.07.2023

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ

Başvuru ve Kayıt Takvimi

Online Başvuru Tarihleri                                         01-15 Ağustos 2023

İngilizce Yeterlilik Sınavı *                                      17-18 Ağustos 2023 

Yatay Geçiş Sonuçlarının İlanı                                29 Ağustos 2023

Asil Kayıtları                                                             31 Ağustos-01 Eylül 2023

Yedek Kayıtları                                                         05-06 Eylül 2023

Ders İntibaklarının Yapılması                                 07-15 Eylül 2023

 *İngilizce öğretim yapılan programlara başvuran öğrenciler için Sınav merkezi Tuzla Orhanlı Yerleşkesindedir.

Başvuru Şartları ve Esaslar

1)  Kurumlar arası yatay geçiş başvuruları ilan edilen takvimde belirtilen süreler içerisinde yapılır.

2) Öğrencinin, yatay geçiş başvurusunda bulunabilmesi için bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olması gerekir. Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

3)  Kurumlar arası yatay geçiş kontenjanına yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına kayıtlı uluslararası/yabancı uyruklu öğrenciler  başvuramaz.

4) Yatay geçiş yapabilmek için öğrencinin, ayrılacağı yükseköğretim programına ÖSYM Başkanlığınca yerleştirilmiş, sorumlu olduğu tüm  dersleri almış ve aldığı tüm dersleri tâbi olduğu yönetmelik hükümlerine göre başarmış olması gerekir.

5) Kurumlar arası yatay geçiş başvurusu için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait ağırlıklı genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 70 olması şarttır. (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesine ait bölümlere geçiş için ağırlıklı genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 85 olması, Tıp fakültesine geçiş için ağırlıklı genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 olması  şarttır) Dörtlük sistemde elde edilen başarı notunun yüzlük sistemdeki karşılığı, başvuran adayın kurumunca belgelendirilmemiş (transkript veya ek belge ile) ise Yükseköğretim Kurulu'nun dönüşüm tablosu kullanılır.

Bu başarı şartını sağlamadığı halde merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir. Ancak değerlendirme ağırlıklı genel not ortalaması üzerinden yapılır.

6) İkinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler. Yüzde onluk dilime giremeyen ikinci öğretim öğrencileri birinci öğretim programlarına başvuruda bulunamazlar.

7) Açık veya uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 olması ( Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bölümleri için en az 85 olması) ve kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 09.03.2020 tarih 16063 sayılı kararına göre sınavsız ikinci üniversite kapsamında açık öğretim programlarına kayıt olan öğrenciler yatay geçiş yapamazlar.

8) Öğretim dili İngilizce olan programlara, öğretim dili İngilizce olan programlarda okuyan öğrenciler başvurabilirler.

9) Kısmen (%30) veya tamamen İngilizce (%100) programlara başvuran adayların yabancı dil yeterlik sınavına girerek başarılı olmaları veya yabancı dil muafiyet şartlarını yerine getirmeleri gerekir. Bunun için;

 1. Üniversitemizin Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılacak olan İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS)’na girmek zorundadırlar. Adayların, (lisans alanı yabancı dil olan öğrenciler hariç) bu sınavdan başarılı olmak için en az 70 puan almaları zorunludur. Lisans alanı yabancı dil olan öğrenciler (İngilizce Öğretmenliği Bölümü ve İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri) için bu baraj 80'dir.

Aşağıda belirtilen şartlardan en az birini sağlayan öğrenciler İngilizce Yeterlik Sınavından muaftırlar.

 1. Öğrenimlerinin en az son üç yılında, öğretim dili olarak İngilizcenin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayan öğrenciler, 
 2. Son üç (3) yıl içinde, ÖSYM ve YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası standart sınavlardan Senato tarafından belirlenen düzeyde puan almış olan adaylar (Eşdeğerlik tablosu için TIKLAYINIZ.)  

b. Ara sınıflara başvuran adaylardan yukarıdaki dil şartlarını yerine getiremeyenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

10)Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için disiplin cezası almamış olması, başarısızlık veya disiplinsizlik nedeniyle öğrencilikten ilişiğinin kesilmemiş olması gerekir.

11)Başvurularla ilgili değerlendirmeyi ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan komisyonlar yapar.

12)Öğrenci sadece tamamladığı dönemi takip eden döneme yatay geçiş başvurusu yapılabilir.

13)Online başvuru tamamlanmadığı takdirde değerlendirmeye alınmaz. Başvurular öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden çevrimiçi (online) olarak alınacaktır. Elden ve posta ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru sırasında gerekli belgelerin taranarak PDF veya JPG uzantılı olarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Belgelerin eksik ya da hatalı yüklenmesi halinde başvuru kabul edilmeyecektir.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı İrtibat Telefonu: 0 (216) 280 22 41-42-43-45-48-49

C-)Kontenjanlar

Kontenjanlar için tıklayınız.

D-)Başvuru İçin Gerekli Belgeler                                  

1) Not Durum Çizelgesi (Transkript): Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, öğrenim gördüğü dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi belgenin aslı. Bu belgenin üniversite onaylı olması gereklidir. Not Çizelgesi yabancı dilde olan adayların onaylı (Üniversite veya noter) Türkçesini de eklemeleri gerekir.

2) Öğrenci Belgesi

3) Ders Planı: Öğrencinin ayrılacağı üniversitede kayıtlı olduğu diploma programının ders planı (dört yıllık, derslerin tümünü gösteren). Ders planı yabancı dilde olanların, öğrenim gördüğü üniversiteden veya noterden onaylı Türkçesini de eklemeleri gereklidir.

4) Ders İçerikleri: Öğrencinin ayrılacağı üniversitede kayıtlı olduğu diploma programının ders içerikleri. Ders içerikleri yabancı dilde olanların, öğrenim gördüğü üniversiteden veya noterden onaylı Türkçesini de eklemeleri gereklidir.

5) İngilizce eğitim verilen programlara başvuran öğrencilerin varsa yabancı dil yeterliğini gösteren belge.

6) Disiplin cezası almadığını gösteren onaylı belge. Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan disiplin cezası almadığına dair belge (transkriptte belirtilmiş ise ayrıca istenmez).

7) YKS Sonuç Belgesi: Öğrencinin sınavda aldığı puanları gösteren belgenin internet çıktısı

8) YKS Yerleştirme Sonuç Belgesi: Öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiğini gösteren sınav sonuç belgesinin internet çıktısı.

9) %10 Belgesi (II. Öğretim öğrencileri için): İkinci öğretimden birinci öğretime yatay geçiş yapmak isteyen adayların öğretim yılı sonu itibariyle başarı sıralamasında ilk %10’a girdiklerini gösteren resmi belge.

10) Ön cepheden çekilmiş 4,5 x 6 cm ebadında vesikalık fotoğraf.

Yukarıdaki belgelerin sisteme eksiksiz yüklenmesi gerekmektedir. Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz.

E-)Başvuru Süreci

 • Online başvuru ekranı 01-15 Ağustos 2023 tarihleri arasında açıktır.
 • Başvuru belgeleri, online başvuru ekranına yüklenir.
 • Adaylar, başvuru belgelerini eksiksiz olarak online başvuru ekranına yüklemelidirler.
 • Başvuru ekranına yüklenen belgelerin orijinalleri kayıt sırasında gereklidir.
 • Adaylar, sisteme belgelerini yükledikten sonra başvurularını kayıt etmelidirler.

F-)Değerlendirme

1) Başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması Fakültelerde oluşturulan ilgili komisyonlar tarafından yapılır. Yerleştirme sonuçları ilgili fakültenin Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

2) Başvuruların değerlendirmesinde, Tıp Fakültesi hariç diğer tüm fakültelerde genel not ortalamasının % 30’u ve ÖSYS yerleştirme puanının % 70’i dikkate alınır.

(adayın başvuru yaptığı ÖSYS puan türünde almış olduğu ÖSYS puanı ve 100 puan üzerinden GANO’su dikkate alınır ve aşağıdaki formül kullanılarak adayın değerlendirme puanı hesaplanır:

                                                                            

https://ogrenciisleri.medeniyet.edu.tr/documents/ogrenciisleri/degerlendirmepuani1.png

Tıp Fakültesine yapılan başvuruların değerlendirilmesinde, adayın merkezi yerleştirme puanının %90’ı ve genel not ortalamasının %10’u dikkate alınır.

(adayın başvuru yaptığı ÖSYS puan türünde almış olduğu ÖSYS puanı ve 100 puan üzerinden GANO’su dikkate alınır ve aşağıdaki formül kullanılarak adayın değerlendirme puanı hesaplanır:

                                                                            https://ogrenciisleri.medeniyet.edu.tr/documents/ogrenciisleri/degerlendirmepuani.png

3) Duyuruda belirtilen kontenjan sayısınca aday asil olarak ve kontenjan miktarının iki katı sayısınca aday yedek olarak belirlenerek sonuçlar ilgili fakültenin yönetim kurulu kararından sonra ilan edilir.

G-)Kayıt İşlemleri

 1. Puan sıralamalı değerlendirme sonuçları, Üniversitemiz Ana Web Sayfası, Fakültelerin web sayfası ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfalarında duyurulur.
 2. Programlara yerleştirilen adaylar başvurularında sisteme yükledikleri belgelerin asılları veya noter onaylı suretlerini, ayrıca  "yatay geçiş yapmasında sakınca yoktur" belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet vesikalık fotoğrafları ile birlikte, takvimde belirtilen tarih aralığında Öğrenci işleri Daire Başkanlığına şahsen başvurmalıdırlar. Asıl adaylar, takvimde belirtilen tarih aralığında başvuruda bulunmazlarsa kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Takvime uygun olarak boş kontenjanlara yedek adayların kayıtları alınacaktır. Süresi içerisinde başvurmayan öğrenciler başvuru hakkını kaybeder.
 3. Başvuru esnasında sisteme kayıt edilen bilgiler ile yüklenen belgelerin bilgileri aynı olmalıdır. Aksi takdirde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz.

Kurumlararası Yatay Geçiş Başvurusu için tıklayınız.

Not : Online başvuru esnasında belgelerin E-Devlet çıktısı ve Üniversite Bologna sisteminden alınan belgelerin geçerli olduğu, asil kayıtlarda belgelerin orjinalleri Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edilecektir.