Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

YÖK Destek Bursu

06.03.2019

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAKİ LİSANS PROGRAMLARINA KAYITLI ÖĞRENCİLERE VERİLECEK BURSLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 

(1) Bu Usul ve Esaslar, Yükseköğretim Kurulu tarafından ülkenin ekonomik ve sosyal gelişimi ile refahı için önemli olan alanlara öncelik tanınmak suretiyle belirlenen Devlet yükseköğretim kurumlarındaki lisans programlarına ilk üç sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilecek destek bursları ile bunlara ilişkin hususları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. 

Amaç ve Kapsam

MADDE 2 

(1) Bu Usul ve Esaslar, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 10 uncu maddesi ile 22/12/2018 tarihli ve 7156 sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (E) işaretli cetvelin 66 ncı sırasının (e) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.  

Tanımlar

MADDE 3 

(1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;

a) Bursiyer: YÖK Destek Bursu almayı hak kazanan lisans öğrencisini,

b) Komisyon: Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından seçilen ve en az beş yıl Profesör unvanı ile görev yapmış en az üç öğretim üyesinden oluşturulan komisyonu,

c) TEBİP Öğrencisi: Bu Usul Esaslar kapsamında Temel Bilimler programlarına yerleşerek burs almaya hak kazanan öğrenciler arasından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından seçilen ve Üstün Başarı Sınıflarında okuyan öğrencileri,

ç) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

d) YÖK Bursları Takip Şubesi: Üniversite Rektörlüğünce YÖK tarafından verilen burslara ilişkin iş ve işlemleri takip etmek ve yürütmek amacı ile öğrenci işleri daire başkanlığı veya uygun görülecek bir daire başkanlığı bünyesinde oluşturulan şubeyi,

e) YÖK Destek Bursu: Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek Devlet üniversitelerindeki desteklenmesine karar verilen lisans programlarına ilk üç sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere Yükseköğretim Kurulunca belirlenen miktarda ve sürede verilen aylık bursu,

f) Yükseköğretim Kurumları: Yurtiçinde eğitim veren devlet üniversiteleri ve yüksek teknoloji enstitülerini, ifade eder.

Öğrenci Seçimi

MADDE 4 

(1) Burs alacak lisans öğrencilerinin seçimine ilişkin şartlar aşağıda belirtilmiştir.

a) T.C. vatandaşı olmak.  

b) ÖSYM Başkanlığınca yapılan üniversiteye giriş sınavı sonucunda, YÖK tarafından belirlenecek Devlet yükseköğretim kurumlarındaki lisans programlarına ilk üç sırada yerleşmiş olmak.

c) Öğrencinin yerleştiği lisans programı, tercihlerinin arasında ilk 15 tercihinin içinde yer almış olmak.

ç) Önceden, yurtiçinde veya yurtdışında, herhangi bir lisans derecesine sahip olmamak.

d) Sınavın yapıldığı yıl, YÖK tarafından belirlenen alanlardan birine ÖSYM tarafından yapılan ilk yerleştirmede yerleşmiş ve kesin kayıt yaptırmış olmak.

Genel Esaslar

MADDE 5 

(1) YÖK Destek Bursu, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun belirlediği yükseköğretim kurumları ve programlarda bu Usul ve Esaslarda belirlenen hükümlere uygun olarak yürütülür.

(2) Desteklenecek yükseköğretim kurumları ve programları ile bursun süresi, tutarı, kapsamı, başvuru koşulları, başvuruları değerlendirme ve seçme süreçleri ile programın yürütülmesine ilişkin diğer temel kural ve ilkeler komisyonun önerisi üzerine Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Bu usul ve esaslar uyarınca burs almaya hak kazanan öğrencinin başka bir kurumdan destek/burs/kredi alması, YÖK Destek bursunu almasına engel değildir.

(4) Bursiyerler, kayıtlı oldukları programın aynı yılın ÖSYS Kılavuzunda yazan normal öğrenim süresi boyunca burs almaya devam ederler.

(5) Öğrencilere kayıtlı oldukları programın, varsa zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında da burs ödenir. Ancak, isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfında okuyan öğrencilere bu süre zarfında burs ödenmez, söz konusu öğrenciler birinci sınıfa başladıkları yıl burslarını almaya hak kazanırlar.

(6) Öğrencilere her yıl Ekim ayından itibaren on iki ay süre ile burs ödenir.

(7) Öğrenciler burs aldıkları süre boyunca eğitimlerine kesintisiz devam etmek zorundadırlar. Kayıt donduran öğrencilere, bu süre zarfında burs ödemesi yapılmaz. Ancak bu süre mücbir sebeplerle kayıt donduran öğrencilerin bursluluk sürelerine eklenir.

(8) Yükseköğretim kurumunun not sistemi esas olmak üzere, öğrencinin ağırlıklı genel not ortalamasının yıllık olarak 2,50/4 veya 65/100 sınırının altında olması durumunda burs ödemeleri sonlandırılır. Başarı durumu hesaplanırken öğrencinin bitirdiği eğitim öğretim yılını takip eden Ekim ayı sonunda belirlenen ağırlıklı genel not ortalaması dikkate alınır.

(9) Disiplin cezası alan öğrencilerin burs ödemeleri sonlandırılır.

(10) Bursiyerin, başka bir üniversiteye/başka bir programa yatay geçiş yapması durumunda YÖK Destek Bursu sonlandırılır.

(11) Akademik değişim programları çerçevesinde (Mevlana, Farabi, Erasmus) eğitim amacıyla ülke ve/veya üniversite değiştiren öğrencilerin bursları devam eder.

(12) YÖK tarafından belirlenen alanlarda çift anadal yapan bursiyerlere, anadal programını tamamlama süresine ek olarak bir yıl daha burs verilebilir.

(13) YÖK Destek Bursu almaya hak kazanan ve aynı zamanda çalışan öğrencilere de burs ödemesi yapılır. 3

(14) YÖK Destek Bursu almayı hak eden öğrencilerin burslandırıldığı süre içerisinde ikinci bir lisans programından mezun olması durumunda da bursları kesilir.

(15) Kamu görevinden çıkarılmış veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevine son verilmiş olanlar ile Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla irtibatı bulunduğu anlaşılanların burs ödemeleri hemen sonlandırılır.

Başvuru ve Değerlendirme

MADDE 6 

(1) Bu Usul ve Esaslar kapsamında yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen ve kesin kayıt yaptıran öğrencilerin listesi Rektörlükler aracılığıyla belirlenen tarihte YÖK'e gönderilir.

(2) Rektörlüklerce YÖK’e bildirilen listeler (öğrenci ad/soyad, program vs) ilgili komisyonca incelendikten sonra Yükseköğretim Yürütme Kurulunda görüşülerek uygun bulunan burs tutarı, bursiyerlere ödenmek üzere ilgili yükseköğretim kurumu hesabına aktarılır.

(3) Aktarılan söz konusu burs tutarı ilgili yükseköğretim kurumu tarafından aylıklar halinde her ayın l’i ile 10’u arasında bursiyere ödenir.

(4) Burs tutarları bursiyer öğrencilerin hesaplarına aktarılmadan önce ilgili öğrencilerin bu usul ve esaslarda yer alan şartlara uyup uymadığı YÖK Bursları Takip Şubesi tarafından kontrol edilir.

Burs Tutarı

MADDE 7 

(1) Burs tutarı, 3/3/2004 tarihli ve 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre lisans öğrenimi gören öğrencilere ödenmekte olan aylık burs tutarının bir buçuk katını; TEBİP Öğrencileri için ise iki katını aşmamak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile belirlenir.

Kaynak Aktarımı

MADDE 8 

(1) 2547 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre YÖK bütçesinin mevcut veya yeni açılacak tertiplerine kaydedilen ödenekten anılan program kapsamında kullandırılması uygun görülen tutarlar, YÖK bütçesine gider kaydedilmek suretiyle YÖK Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından ilgili yükseköğretim kurumunun muhasebe birimi hesabına aktarılır.

(2) YÖK tarafından yükseköğretim kurumlarına aktarılan tutarlar bir yandan ilgili yükseköğretim kurumu bütçesinin (B) işaretli cetvelinde “04.5.1.13- YÖK Burs Destekleri” ekonomik koduna öz gelir, diğer yandan (A) işaretli cetvelinde “09.4.1.23-YÖK Lisans Bursları” fonksiyonel koduna ve “05.4- Hane Halkına Yapılan Transferler” ekonomik koduna ödenek kaydedilmek suretiyle “05.4.1.01- Yurt İçi Burslar ve Harçlıklar” ekonomik kodundan tahakkuka bağlanarak bursiyerlere ödenir. 4

Burs ve İade

MADDE 9  

(1) Yükseköğretim kurumları aktarılan tutarlardan, YÖK Yürütme Kurulu Kararı ile belirlenen burs miktarları kadar tutarı bursiyerlerin banka hesaplarına yatırmak suretiyle öder.

(2) Bu Usul ve Esaslar kapsamında bursiyerlere verilen bursun kesilmesine sebep olacak bir durumun ortaya çıkması halinde kullanılmayan burs miktarları YÖK'ün ilgili hesabına iade edilir.

(3) Yükseköğretim Kurumları tarafından burs ödemeleri gerçekleştirilmeden önce bursiyerlerin burs şartlarını kaybetmesi halinde, burs miktarları bu durumun ortaya çıktığı günü takip eden en geç 1 ay içerisinde YÖK muhasebe birimi hesaplarına aktarılır ve buna ilişkin bilgi Yükseköğretim Proje Geliştirme ve Destekleme Dairesi Başkanlığına iletilir. Belirlenen sürede aktarılmayan tutarlar ilgili üniversite adına kişi borçları hesabına alınarak faiziyle birlikte tahsil edilir.

(4) Yükseköğretim kurumları tarafından burs ödemeleri gerçekleştirildikten sonra bursiyerlerin burs şartlarını kaybetmesi halinde, iadesi gereken burs miktarları bu durumun ortaya çıktığı günü takip eden en geç 1 ay içerisinde, ilgili yükseköğretim kurumu tarafından bursiyer adına kişi borçları hesabına alınarak takibine başlanılır ve buna ilişkin bilgi Yükseköğretim Proje Geliştirme ve Destekleme Daire Başkanlığına iletilir.

(5) Yükseköğretim kurumlarının kişi borcuna aldıkları tutarlardan yapılacak tahsilatları en geç 1 ay içerisinde YÖK Başkanlığı muhasebe birimi hesaplarına aktarılır ve buna ilişkin bilgi Yükseköğretim Proje Geliştirme ve Destekleme Dairesi Başkanlığına iletilir.

(6) Kamu görevinden çıkarılmış veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevine son verilmiş olanlar ile Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla irtibatı bulunduğu anlaşılanların burs ödemeleri hemen sonlandırılır.

Sorumluluk

MADDE 10

(1) YÖK Bursları Takip Şubesi, bursiyerlerin başarı, devam/devamsızlık durumlarının takibinden ve bursların düzenli olarak ödenmesinden sorumludur.

(2) Yükseköğretim kurumları, bu Usul ve Esaslarda kendisine verilen görevlerin mevzuata uygun olarak ve etkin bir şekilde yürütülmesinden ve YÖK'e gerekli bilgi akışının sağlanmasından sorumludur.

(3) Yükseköğretim kurumlarına gönderilen kaynağın amacı dışında kullanılması durumunda sorumluları hakkında idari, mali ve cezai hükümler ayrıca uygulanır.

Denetim

MADDE 11  

(1) Bu Usul ve Esaslar kapsamında yükseköğretim kurumları tarafından yürütülen faaliyetler, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre denetlenir.

Tereddütlerin Giderilmesi

MADDE 12 

(1) Bu Usul ve Esasların uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye YÖK Yürütme Kurulu yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 13 

Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine YÖK tarafından belirlenen bu Usul ve Esaslar 1/1/2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 

(1) Bu Usul ve Esasları, Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.