Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Kurumlar Arası Yatay Geçiş Duyurusu

07.07.2020

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ DUYURUSU

A)Başvuru ve Kayıt Takvimi

Başvuru Tarihleri                                                      01-15 Ağustos 2020

İngilizce Yeterlilik Sınavı                                          

(En az %30 İngilizce                                                 

öğretim yapılan programlara                                     

başvurular ve YKS ile                                                  17-21 Ağustos 2020

yerleşen öğrenciler için)                                             

SINAV MERKEZİ TUZLA-ORHANLI                         

YERLEŞKESİDİR

Yatay Geçiş Sonuçlarının İlanı                                26 Ağustos 2020

Asil Kayıtları                                                             27-31 Ağustos 2020

Yedek Kayıtları                                                         01-02 Eylül 2020

Ders İntibaklarının Yapılması                                  02-07 Eylül 2020

Not: Yurt içi ve Yurt dışı yatay geçiş başvuru takvimi ortaktır.

B-)Başvuru Şartları ve Esaslar

1)  Kurumlar arası yatay geçiş başvuruları ilan edilen takvimde belirtilen süreler içerisinde yapılır.

2) Öğrencinin, yatay geçiş başvurusunda bulunabilmesi için bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olması gerekir. Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

3)  Kurumlar arası yatay geçiş kontenjanına yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına kayıtlı uluslararası/yabancı uyruklu öğrenciler  başvuramaz.

4) Yatay geçiş yapabilmek için öğrencinin, ayrılacağı yükseköğretim programına ÖSYM Başkanlığınca yerleştirilmiş, sorumlu olduğu tüm  dersleri almış ve aldığı tüm dersleri tâbi olduğu yönetmelik hükümlerine göre başarmış olması gerekir.

5) Kurumlar arası yatay geçiş başvurusu için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait ağırlıklı genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 70 olması şarttır.  Dörtlük sistemde elde edilen başarı notunun yüzlük sistemdeki karşılığı, başvuran adayın kurumunca belgelendirilmemiş (transkript veya ek belge ile) ise Yükseköğretim Kurulu'nun dönüşüm tablosu kullanılır.

Bu başarı şartını sağlamadığı halde merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir. Ancak değerlendirme ağırlıklı genel not ortalaması üzerinden yapılır.

6) İkinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler. Yüzde onluk dilime giremeyen ikinci öğretim öğrencileri birinci öğretim programlarına başvuruda bulunamazlar.

7) Açık veya uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 olması ve kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 09.03.2020 tarih 16063 sayılı kararına göre sınavsız ikinci üniversite kapsamında açık öğretim programlarına kayıt olan öğrenciler yatay geçiş yapamazlar.

8) Öğretim dili İngilizce olan programlara, öğretim dili İngilizce olan programlarda okuyan öğrenciler; öğretim dili %30 İngilizce olan programlara, öğretim dili %30 İngilizce veya İngilizce olan programlarda okuyan öğrenciler başvurabilirler.

9) Kısmen (%30) veya tamamen İngilizce (%100) programlara başvuran adayların yabancı dil yeterlik sınavına girerek başarılı olmaları veya yabancı dil muafiyet şartlarını yerine getirmeleri gerekir. Bunun için;

  1. Üniversitemizin Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılacak olan İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS)’na girmek zorundadırlar. Adayların, (lisans alanı yabancı dil olan öğrenciler hariç) bu sınavdan başarılı olmak için en az 70 puan almaları zorunludur. Lisans alanı yabancı dil olan öğrenciler (İngilizce Öğretmenliği Bölümü ve İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri) için bu baraj 80'dir.

Aşağıda belirtilen şartlardan en az birini sağlayan öğrenciler İngilizce Yeterlik Sınavından muaftırlar.

  1. Öğrenimlerinin en az son üç yılında, öğretim dili olarak İngilizcenin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayan öğrenciler, 
  2. Son üç (3) yıl içinde, ÖSYM ve YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası standart sınavlardan Senato tarafından belirlenen düzeyde puan almış olan adaylar (Eşdeğerlik tablosu için TIKLAYINIZ.)                                            Eşdeğerlik linki:  https://yabancidiller.medeniyet.edu.tr/tr/ogrenci/esdegerlik-tablosu 

b. Ara sınıflara başvuran adaylardan yukarıdaki dil şartlarını yerine getiremeyenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

10)Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için disiplin cezası almamış olması, başarısızlık veya disiplinsizlik nedeniyle öğrencilikten ilişiğinin kesilmemiş olması gerekir.

11)Başvurularla ilgili değerlendirmeyi ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan komisyonlar yapar.

12)Tıp Fakültesine yapılacak başvurularda, başvuru yapacak adayın üniversiteye yerleştiği yıldaki merkezi yerleştirme puanının Tıp Fakültesi programlarının aynı yıldaki taban puanının %90’ına eşit veya daha yüksek olması gerekir.

Yurtdışından Ülkemizdeki Yükseköğretim Kurumlarına Yatay Geçiş

Başvuru Koşulları ve Esaslar

T.C. uyruklu öğrencilerin yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapabilmeleri, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerinin yanı sıra, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen aşağıdaki şartları karşılamaları halinde mümkündür:

1) Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına geçiş için, öğrencinin bu Yönetmeliğin (Değişik ibare:RG-10/6/2020-31151) 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirlenen kurumlar arası yatay geçiş başarı şartları aranır.

2) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği yükseköğretim kurumundaki diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puana sahip öğrenciler, yurt dışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu yolla başvuran öğrencilerin yatay geçiş başvurusu üniversite senatosu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir.

3) Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin ilgili üniversite tarafından kabul edilmesi şartı aranır.

4) Yurt dışında öğrenim görmekte olan öğrencilerin yatay geçiş başvurularında, yurt dışında öğrenime başladıkları yılda ÖSYS girmiş veya muadil belgelere sahip olmaları, ayrıca ilgili yılın ÖSYS kılavuzunda YÖK tarafından belirlenen ve ilan edilen şartları sağlamaları gerekir.

5) Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim programlarına geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarındaki asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanları, üniversiteler tarafından belirlenen yurtdışı yatay geçiş kontenjanları ile birlikte  Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilir. Adayların, yatay geçiş başvurusu yapabilmeleri için en az ilan edilen puanlara veya üzerindeki puanlara sahip olması gerekir.

6) Yurtdışından yatay geçiş yapacak olan adaylar için diğer süreçler genel başvuru şartları ile aynıdır.

C-)Kontenjanlar

Kontenjanlar için tıklayınız:

D-)Başvuru İçin Gerekli Belgeler                                  

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı İrtibat Telefonu: 0 (216) 280 22 41-42-44-46-47-48 Başvurular öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden (http://obs.medeniyet.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_yatay_login.aspx adresinden) çevrimiçi (online) olarak alınacaktır. Elden ve posta ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru sırasında gerekli belgelerin taranarak PDF veya JPG uzantılı olarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Belgelerin eksik ya da hatalı yüklenmesi halinde başvuru kabul edilmeyecektir.

1) Not Durum Çizelgesi (Transkript): Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, öğrenim gördüğü dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi belgenin aslı. Bu belgenin üniversite onaylı olması gereklidir. Not Çizelgesi yabancı dilde olan adayların onaylı (Üniversite veya noter) Türkçesini de eklemeleri gerekir.

2) Öğrenci Belgesi

3) Ders Planı: Öğrencinin ayrılacağı üniversitede kayıtlı olduğu diploma programının onaylı ders planı (dört yıllık, derslerin tümünü gösteren). Ders planı yabancı dilde olanların, öğrenim gördüğü üniversiteden veya noterden onaylı Türkçesini de eklemeleri gereklidir.

4) Ders İçerikleri: Öğrencinin ayrılacağı üniversitede kayıtlı olduğu diploma programının onaylı ders içerikleri. Ders içerikleri yabancı dilde olanların, öğrenim gördüğü üniversiteden veya noterden onaylı Türkçesini de eklemeleri gereklidir.

5) En az %30 İngilizce veya tamamen İngilizce eğitim verilen programlara başvuran öğrencilerin varsa yabancı dil yeterliğini gösteren belge.

6) Disiplin cezası almadığını gösteren onaylı belge. Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan disiplin cezası almadığına dair belge (transkriptte belirtilmiş ise ayrıca istenmez).

7) ÖSYS Sonuç Belgesi: Öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiğini gösteren sınav sonuç belgesinin internet çıktısı.

8) Denklik Belgesi (yurtdışı başvurular için gereklidir)

9) %10 Belgesi (II. Öğretim öğrencileri için): İkinci öğretimden birinci öğretime yatay geçiş yapmak isteyen adayların öğretim yılı sonu itibariyle başarı sıralamasında ilk %10’a girdiklerini gösteren resmi belge.

10) Ön cepheden çekilmiş 4,5 x 6 cm ebadında vesikalık fotoğraf.

Yukarıdaki belgelerin sisteme eksiksiz yüklenmesi gerekmektedir. Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz.

E-)Başvuru Süreci

  • Online başvuru ekranı 01-15 Ağustos 2020 tarihleri arasında açıktır.
  • Başvuru belgeleri, online başvuru ekranına yüklenir.
  • Adaylar, başvuru belgelerini eksiksiz olarak online başvuru ekranına yüklemelidirler.
  • Başvuru ekranına yüklenen belgelerin orijinalleri kayıt sırasında gereklidir.
  • Adaylar, sisteme belgelerini yükledikten sonra başvurularını kayıt etmelidirler.

F-)Değerlendirme

1) Başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması Fakültelerde oluşturulan ilgili komisyonlar tarafından yapılır. Yerleştirme sonuçları ilgili fakültenin Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

2) Başvuruların değerlendirmesinde, Tıp Fakültesi hariç diğer tüm fakültelerde genel not ortalamasının % 30’u ve ÖSYS yerleştirme puanının % 70’i dikkate alınır.

Tıp Fakültesine yapılan başvuruların değerlendirilmesinde, adayın merkezi yerleştirme puanının %90’ı ve genel not ortalamasının %10’u dikkate alınır.

3) Duyuruda belirtilen kontenjan sayısınca aday asil olarak ve kontenjan miktarının iki katı sayısınca aday yedek olarak belirlenerek sonuçlar ilgili fakültenin yönetim kurulu kararından sonra ilan edilir.

G-)Kayıt İşlemleri

  1. Puan sıralamalı değerlendirme sonuçları, Üniversitemiz ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfalarında duyurulur.
  2. Programlara yerleştirilen adaylar başvurularında sisteme yükledikleri belgelerin asılları veya noter onaylı suretleri, ayrıca nüfus cüzdanı fotokopileri, 6 adet vesikalık fotoğrafları ile birlikte, takvimde belirtilen tarih aralığında Öğrenci işleri Daire Başkanlığına şahsen başvurmalıdırlar. Asıl adaylar, takvimde belirtilen tarih aralığında başvuruda bulunmazlarsa kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Takvime uygun olarak boş kontenjanlara yedek adayların kayıtları alınacaktır. 

Kurumlararası Yatay Geçiş Başvurusu için tıklayınız...